سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین میرزائی نصیرآباد – دانشجوی دکتری استخراج معدن دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صن
محمد عطائی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک
رضا میکائیل – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی ش

چکیده:

باتوجه به کاربرد روز افزون سازه های زیرزمینی، هزینه های فراوانی که برای ساخت هـر یـک از ایـن سـازه هـا صرف میشود و نیز اهمیت آنها در شبکه حمل و ن قل بین شهری و داخل شهری و با در نظر گرفتن خطراتی کـه در صورت آسیب دیدگی آنها متوجه جان مردم می شود، لازم است این سازه ها در برابر بارهای استاتیکی و دینامیکی به طور دق یق طراح ی شوند . بنابراین تحلیل پایداری سازه هایی مانند تونل ها در برابر بارهای دینـامیکی ( زلزلـه، انفجار، زمین لغزش و … ) مخصوصاً در کشورمان که یکی از نقاط زلزله خیز جهان به شـمار مـی رود، ضـروری است . لذا در تحل یل د ینامیکی این سازه ها بای ستی تغییرات به وجود آمده در پوشش، نیروها و گشتاورهای اعمـال شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گی رد . تاکنون روش های متعددی بـرای تعیـین نیروهـا و گـشتاورهای وارده بـر پوشش تونل ارائه شده است که از این میان می توان به دو روش تحلیلـی Wang و Penzien اشـاره کـرد . در ایـن مطالعه برنامه کامپی وتری دو روش مذکور به زبان C ته یه شده است و با استفاده ازیـ ک مـورد مطالعـاتی نتـایج حاصل از این دو روش بای کدیگر مقایسه شده است . مقایسه نتایج حاصل از ایـن دو روش حـاکی از آن اسـت کـه نیروها و جابجایی های محاسبه شده در شرایط لغزش کامل بین پوشش و زمین اطراف تونـل یکـسان بـوده در حالی که نیروهای محوری محاسبه شده در شرایط بدون لغزش برای دو روش اختلافی در حدود %۱۱۸۸را نـش ان می دهد که همانند نتایج مطالعات Hashash در این زمینه، نتـایج Wang نـسبت بـه Penzien از اعتبـار بیـشتری برخوردار می باشد . در ادامه آنالیز حساس یت برا ی پارامترها ی ورود ی، نسبت بـه جابجـا یی مقطـع انجـام شـد و بزرگای زلزله به عنوان حساسترین پارامتر ورودی در طراحی لرزه ای انتخاب شده است .