سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی معلمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده
سعید حشمتی منش – دانشیار، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی دانشگ
ابوالقاسم عطایی – دانشیار، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی دانشگ

چکیده:

تترا اتیل اورتوسیلیکات (TEOS) و نیترات آلومینیم به عنوان پیش مواد تهیه پودر تک فاز مولایت استفاده شدند. نتیجه آزمایش XRD بر روی نمونه پودری عملیات حرارتی شده در دمای ۱۲۰۰ حاکی از فاز خالص مولایت است. همچنین عملیات آسیای میانی برروی ژل خشک شده توسط یک آسیای ماهواره ای پر انرژی به مدت ۲۰ ساعت انجام شد. با توجه به بررسی انجام شده توسط آزمایشات DTA/TGA معلوم گردید که در اثر فعال سازی مکانیکی، دمای تشکیل مولایت کاهش می یابد. به این معنی که یک پیک گرمازای در حدود oC988 اتفاق افتاد که نشان دهنده تشکیل مولایت از یک پیش سازه آمورف است. همچنین اتانول و اسید استئاریک بعنوان PCA، باعث کاهش اندازه ذرات مولایت و استفاده ازPVA باعث افزایش اندازه ذرات شدند. مطالعه ساختار محصولات توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نیز نشان می دهد که مورفولوژی ذرات، توسط فرآیند پر انرژی سازی میانی تحت تأثیر قرار می گیرد