سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد رضوانی – پژوهشگاه مواد و انرژی- پژوهشکده سرامیک
مهران صولتی هشجسن –

چکیده:

در این پژوهش به منظور سنتز رنگدانه آلومینات کبالت (CoO.Al2O3) با ساختار اسپینل نرمال از روش کلسیناسیون مخلوط اکسیدی مواد اولیه استفاده شد. ابتدا مخلوطی از آلومینیا و اکسید کبالت (Co3O4) با نسبت مولی ۳:۱ آماده شده و برای ایجاد یکنواختی بیشتر از آسیاب تر به مدت ۴ ساعت استفاده شد. مخلوط به دست آمده خشک شد و نمونه ها به صورت پودر و قرصهای پرس شده آماده شده و در محدوده دمایی ۱۴۰۰-۹۵۰ درجه سانتیگراد و زمانهای ماندگاری ۴-۰/۵ ساعت کلینه شدند. اندازه گیری توزیع اندازه ذرات به روش پراکندگی پرتولیزر اندازه گیری شد. رفتار حرارتی اکسید کبالت و مخلوط واکنشی توسط تکنیک آنالیز حرارتی همزمان (STA) و بررسی فازی با استفاده از پراش پرتو ایکس (XRD) مورد بررسی قرار گرفت. تشکیل آلومینات کبالت از حوالی ۹۵۰ درجه سانتیگراد شروع ده و با افزایش دمای کلسیناسیون بر شدت رنگ آبی رنگدانه آفزوده شد. تشکیل فاز اسپینل در مخلوط پودر مواد اولیه از نمونه های پرس شده مناسب تر می باشد.