سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسلم توکل – دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده فنی ومهندسی ، بخش مهندسی شیمی ، گروه بیوت
ایراهیم واشقانی فراهانی – دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده فنی ومهندسی ، بخش مهندسی شیمی ، گروه بیوت
سمیره هاشمی نجف آبادی – دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده فنی ومهندسی ، بخش مهندسی شیمی ، گروه بیوت

چکیده:

کربوکسی متیل کیتوسان از واکنش کیتوسان با سود و سپس مونوکلرو استیک اسید سنتز گردید . ریز ذرات آلژینات – کربوکسی متیل کیتوسان بارگذاری شده با سولفاسالازین با روش ژل شدن یونی با یون کلسیم تولید شد . بازدهی و میزان بارگذاری دارو و همچنین میزان آزاد سازی دارو از این ذرات در مسیر شبیه سازی شده دستگاه گوارش مورد مطالعه قرار گرفت . اثر سه عامل غلظت کلرید کلسیم ، غلظت کل پلیمر در محلول پلیمر – دارو و پوشش دهی با کیتوسان بر خواص ریز ذرات مورد مطالعه قرار گرفت . پوشش دهی با کیتوسان باعث افزایش میزان و بازده بارگذاری دارو شد و رهایش دارو را در محیط خنثی و قلیایی به تاخیر انداخت . همچنین افزایش غلظت کلرید کلسیم باعث افزایش میزان و بازده بارگذاری دارو شد ، ولی غلظت پلیمر نقش یکواختی بر خواص ریز ذرت نداشت .