سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا کمالی صالح آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان
عیسی سلاجقه – استاد بخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد حسین باقری پور – استادیار بخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به پیشرفتهای روز افزون در ساخت و ساز و گرایش معماران به استفاده از فضاهای باز، همچنین استفاده از سیستمهای جدید ساختمانی )همچون سازه های فضاکار(، موضوع تعیین نیروهای وارد بر سازه ها ناشی از مؤلفه قائم زلزله مطرح میگردد. چرا که به علت وجود دهانه های بزرگ تأثیر این نیروها افزایش یافته و حتی میتواند سازه را تا مرز خرابی پیش ببرد. از آنجا که ساده ترین روش برآورد این نیروها، روش تحلیل استاتیکی معادل میباشد، در این تحقیق به محاسبه و رسم طیف بازتاب قائم پرداخته شد. در این راستا سازه هایی با پریودهای مختلف و درصد میرایی ۰/۰۵و همچنین چهار نوع خاک مدلسازی شد. خاکها تک لایه، همگن و دارای عملکرد خطی فرضشدند و در نهایت کل سیستم به صورت سازه ای با دو درجه آزادی مدل گردید. سپس با استفاده از آنالیز لحظه به لحظه، نسبت ماکزیمم شتاب سازه به ماکزیمم شتاب زمین برای هر زلزله محاسبه گردید و از بین آنها بیشترین مقدار به عنوان ضریب بازتاب در نظر گرفته شد. برای کنترل و صحت نتایج، ابتدا از شتابنگاشتهای افقی استفاده کرده و طیف بازتاب افقی رسم گردید. سپس با استفاده از شتابنگاشتهای قائم، طیف بازتاب قائم نیز محاسبه و رسم گردید.