سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا قدرتی امیری – دانشیار، قطب مطالعات بنیادی در مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، د
حمیدرضا رازقی – استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران.
سیدعلی رضویان امرئی – دانشجوی دکترای مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و ص
ایمان حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه

چکیده:

اهمیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ساری بعنوان مرکز استان مازندران از یک سو و احتمال وقوع یک زمینلرزهبزرگ از سوی دیگر لزوم بررسی هرچه دقیقتر لرزه خیزی منطقه و عوامل مختلف موثر در آن را آشکار م ی نماید . لذا مطالعه حاضر تحت عنوان تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق م ختلف شهر ساری انجام شده، که درپی آن نقشه های هم شتاب طیفی استخراج شده است . مجموعه ای از داد ه های لرزه خیزی تاریخی و دستگاهی با پوشش زمانی از قرن نهم میلادی تا به حال بکار گرفته شده و منابع لرزه زا تا شعاع ۲۰۰ کیلومتری شهر ساری مدل شده اند . سپس برای برآورد پارامترهای لرزه خیزی از نرم افزار کیکو ) ۲۰۰۰ ( استفاده شده است . ارزیابی احتمالی خطر زلزله و تهیه طیفطرح با خطر یکسان برای یک شبکه ۹* ۹شامل کل شهر ساری با استفاده از نرم افزار SEISRISK IIIانجام شده ونتایج این ارزیابی بوسیله نقشه های هم شتاب طیفی برای مناطق مختلف تهیه گردیده است.