سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف حسن زاده – استاددانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
حبیب حکیم زاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
هادی دل افروز – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی عمران آب، دانشگاه تبریز
حامد سرورام – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب

چکیده:

در این مقاله جزئیات تهیه یک مدل عددی برای شبیه سازی الگوی جریان اطراف یک آبشکن ارائه شده است. برای گسسته سازی معادلات انتگرال گری شده در عمق جریان حاکم بر مساله از روش تفاضل محدود استفاده شده و الگوریتم عددی نیمه ضمنی ADI برای حل معادلات تفاضلی بکاررفته است شبکه بندی مورد استفاده یکنواخت بوده و شرایط مرزی غیرلغزشی بر مدل اعمال گردیده است سرانجام برای صحت سنجی مدل، نتایج عددی با داده های آزمایشگاهی سایر پژوهشگران در این زمینه مورد مقایسه قرار گرفته است.