سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی شهسواری – پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی – دانشگاه شهید بهشتی
کمال خدائی – پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی – دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در مقاله حاضر مدل عددی جریان آب زیرزمینی آبخوان دشت بهبهان با استفاده از GIS و انتفرفاز GMS به روش مدل مفهومی تهیه شده است . تهیه مدل مفهومی از مراحل مهم تهیه مدل ریاضی است و دقت نتایج نهایی مدل به میزان دقت در این مرحله بستگی دارد . پس ازساخت پایگاه اطلاعاتی، جمع آوری و تلفیق اطلاعات مورد نیاز جهت تهیه مدل مفهومی سیستم آبخوان دشت بهبهان در محیط GMS انجام شده است . آنالیز حساسیت مدل نسبت به پارامترهای مختلف ( نظیر هدایت هیدرولیکی، تغذیه سطحی، اندازه سلول های شبکه و …) پس از مرحله واسنجی ( برای حالت پایدار و ناپایدار ) انجام شده است و با تعریف سناریوهای مختلف، تلفیق آب های سطحی و زیرزمینی در مصارف کشاورزی مورد امکان سنجی قرار گرفته است . همچنین چگونگی وضعیت تبادل آبهای سطحی و زیرزمینی تعیین و با استفاده از ابزارهای گرافیکی GIS ارایه شده است