سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
سیداسماعیل هاشمی – دانشجوی دکترای اقتصاد جهانی، معاون دفتر آمار و اطلاعات استانداری گلس
محمدرضا ناهیدی – فوق لیسانس مدیریت،
کلثوم کریم آبادی – کارشناس دفتر امور اقتصادی استانداری گلستان

چکیده:
در این تحقیق مدل علمی حمایت دولت از تولید داخلی و افزایش درآمد در بنگاههای اقتصادی اریه گردید. این الگو تلفیقی از تئوری های علم مدیریت ، مدیریت تولید و اقتصاد و مهندسی صنایع می باشد که در آن از مدلهای توسعه ، مزیت نسبی و روش دلفی و روش کارت های متوازنBSC و مدل SWOT و مدل چرخه های تولید بهره جسته و تلفیقی از همه آنها در یک مدل توسعه بومی و متناسب با ساختار اقتصاد دولتی ایران ارایه گردید. این تحقیق کاربردی برای اولین بار در سطح دستگاههای دولتی استان گلستان (سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت معدن و تجارت، سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستیو اداره کل شیلات استان) مطرح و به صورت آزمایشی اجرا و نتایج مطلوبی را به همراه داشته است و مورد استقبال کارشناسان ارشد دستگاههای اجرایی قرار گرفت. روش کار به این صورت بوده که در هریک از ۴ دستگاههای منتخب مانند سازمان جهاد کشاورزی (طی جلسات آموزشی متعدد اسناد عملیاتی – پژوهشی) با تشکیل تیم های تخصصی بایستی ۶ مرحله زیر را تهیه و اجرایی نمایند: در مرحله اول کلیهواحدهای تحت پوشش (خواه موجود خواه غیر موجود) خارج از سازمان شناسایی ، گروه بندی و تفکیک گردیده و سپس با ملاک سطح درامد دو نوع رتبه بندی صورت گرفت: ۱-رتبه بندی فعالیت ها با ملاکسطح درآمد موجود در واحد مشترک ۲- رتبه بندی فعالیت ها با ملاک درامد آتی بر اساس مزیت نسبی در واحد مشترک در مرحله دوم برای هر یک از واحدهای تحت پوشش سازمان جهاد کشاورزی استانکلیه ارتباط زنجیره های تولید فعالیت با هر زیر بخش شناسایی گردیده در مرحله سوم برای هر بخش به تفکیک نقاط ضعف و قوت/فرصت و تهدید (از منظر افزایش درآمد واحدها ) توسط کارشناسان نخبه تهیه و تکمیل گردید. در این مرحله از بطن این نقاط ضعف و قوت/فرصت و تهدید پیشنهادات کاربردی و سپس در مرحله چهارم برنامه های عملیاتی برای کاهش نقاط ضعف و تهدید و افزایش نقاط قوت و فرصت برای اجرایی نمودن پیشنهادات برای هر زیربخش به تفکیک ارایه گردید. در مرحله پنجم بازخورد تمام این تغییرات خود را در شاخصها به ویژه شاخص ارزش افزوده و درامد سرانه نشان خواهد داد. برای ۵ مرحله قبلی فرم هایی طراحی گردید که بایست در کمیته های مشخص ارایه مورد بحث قرارگرفته و د رنهایت تصویب گردد سپس در مرحله نهایی کلیه اسناد بایست اجرا و مورد نظارت و پایشقرار گیرد