سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدجواد منعم – استادیار گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
جعفر مامی زاده – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی ازعوامل موثر بر عملکرد توزیعو تحویل آب در شبکه های آبیاری، سیستم های کنترل و سازه های مربوطه می باشد که میزان موفقیت شبکه بستگی به چگونگی عملکرد آنها دارد. نحوه عمل سازه های کنترل تحت سیستم های مختلف کنترل متفاوت است. افزایش انعطاف پذیری توزیع و تحویل و کاهش تلف۶ت آب با استفاده از سیستم های کنترل پایین دست عامل مهمی در بهبود عملکرد شبکه ها می باشد. یکی اتز این سیستم ها که برای اراضی با شیب زیاد نیز مناسب است، سیستم کنترل BIVAL می باشد. این سیستم با تنظیم حجم آب ثابت در بازه های کانال ضمن پاسخگویی سریع و مناسب به تغییرات نیاز، حجم عملیات خاکی و هزینه احداث کانالها را نسبت به سیتم های کنترل پایین دست معمول کاهش می دهد. جهت بررسی رفتار هیدرولیکی جریان در شبکه ها در تعامل با سیستم های کنترل که عمدتا بصورت جریان غیرماندگار می باشد، استفاده اتزمدل های هیدرودینامیک اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق مدل ریاضی سیستم کنترل BIVAL تهیه شده و با مدل هیدرودینامیک ICSS تلفیق گردیده است. برای واسنجی ضرایب و آزمون مدل کانال استاندارد شماره ۲ ارائه شده توسط ASCE انتخاب گردید. مراحل ارزیابی مدل به این صورت انجام گرفت که ابتدا سیستم BIVAL در محدوده وسیعی ازتغییرات دبی و ضرایب عددی بکار رفته در مدل مربوطه واسنجی شده و ضرایب مناسب آناستخراج گردید. سپس عملیات بهره برداری مختلفی صورت گرفته وشاخصهای عملکرد آنها شامل (MAE خطای مطلق ماکزیمم) و IAE(خطای مطلق تجمعی) و شاخص SRT ( زمان عکس العمل سیستم) محاسبه شد. شاخص های عملکرد و رفتار هیدرولیکی مدل تهیه شده بیانگر عملکرد مناسب و مطلوب آن می باشد.