سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حبیب حکیم زاده – استادیار دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی سهند ،تبریز
سولماز حافظی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی سهند،تب

چکیده:

در این مقاله،جزئیات تهیه یک مدل عددی برای شبیه سازی جریان توربلانس در درون بنادر رودخانه ای (مربعی ومستطیلی) ارائه می شود. معادلات مورد استفاده در این مدل سازی از نوع انتگرال گی ری شده در عمق می باشد . برای گسست هسازی معادلات حاکم بر مساله (پیوستگی و مومنتوم )، از روش تفاضل محدود و برای حل معادلات تفاضلی متناظر از روش صریح استفاده شده است . همچنین ،به علت اهمیت زیاد شتا ب های انتقالی ، در این مد ل سازی روشهای مختلفیUPWIND-DOWNWINDوLAX جهت گسست ه سازی این عبارات بکار گرفته شده است . شرایط مرزی حاکم ازنوع جریان آزاد می باشد و شبکه بندی مورد استفاده از ن وع متناوب( STAGGERED)مانند میباشد. دوشکل از این نوع بنادر در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است (بندر مربعی شکل و بندر مستطیلی شکل) . بندر مربعی شکل از نوع آزمایشگاهی بوده و نتایج عددی بدست آمده از مدل ریاضی با داده های تجربی مقایسه گردیده است