سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبرز محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه ش
سعید برومندنسب – استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران ا
محمدجواد براتی – کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

امروزه با توجه به بحران کمبود آب در سطح جهان و مصرف ۷۰ تا ۸۰ درصدی منابع آب در بخش کشاورزی رویکرد مدیریت منابع آب دراین بخش به سمت سیستم های آبیاری با راندمان های بالامانند بارانی و قطره ایمی باشد. در سیستم آبیاری بارانی شرایط آب و هوایی از قبیل رعت باد متوسط منطقه و دمای هوا می تواند نقش مهمی را در آرایش سیستم آبیاری بارانی ایفا نمایند و از طرفی تاثیر این فاکتورها به همراه نوع آبپاش و خصوصیات آن از نظر میزان یکنواختی پاشش و رابطه دبی با فشار باعث پیچیدگی و دشواری طراحی مناسب سیستم میگردد. در حال حاضر تعدادی از پارامترهای طراحی سیستم آبیاری بارانی بر اساس جداول و نمودارهای تجربی می باشد. استفاده ازاین جداول و نمودارها باعث پایین امدن دقت طراحی می شودبا توجه به این مطالب در این تحقیق مدلی کامپیوتری به نام K.T.I.D که مخفف // به معنی کلید طراحی آبیاری بارامی می باشد، در محیط GIS تهیه شده است که می توان با استفاده از نتایج یک آزمایشصحرایی یکنواختی پاشش، فاکتورهایی مانند میانگین مقدارنفوذ،مقدارنفوذ لحظه ای ، ضریب تغییرات برای سطح آبیاری شده، تعیین مدیریت زمان آبیاری بر اساس نیاز آبیاری و بهترین فاصله لوله های جانبی در حداکثر راندمان را به دست آورد. با استفاده از این مدل امکان طراخی طبق فاکتورهایی که در بالا ذکرگردید و بر اساس شرایط واقعی منطقهو پایش انتخابی برای طراحی سیستم آبیاری بارانی با بالاترین راندمان ممکن،میسر خواهد شد. این مدل با استفاده ازاطلاعات صحرایی مورد ارزیابی قرار گرفته ونتایج آن در مقایسه با جداول و نمودارهای موجود از دقت مناسب ترین برخوردار می باشد.