سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریبرز محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه ش
سعید برومندنسب – استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران
محمدجواد براتی – کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS ، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

امروزه با توجه به بحران کمبود آب در سطح جهان و مصرف ۷۰ تا ۸۰ درصدی منابع آب در بخش کشاورزی رویکرد مدیریت منابع آب در این بخش به سمت سیستم های آبیاری با راندمان های بالا مانند بارانی و قطره ای می باشد . در سیستم آبیاری بارانی شرایط آب و هوایی از قبیل سرعت باد متوسط منطقه و دمای هوا می تواند نقش مهمی را در آرایش سیستم آبیاری بارانی ایفا نمایند و از طرفی تاثیر این فاکتورها به همراه نوع آبپاش و خصوصیات آن از نظر میزان یکنواختی پاشش و رابطه دبی با فشار باعث پیچیدگی و دشواری طراحی مناسب سیستم می گردد . در حال حاضر تعدادی از پارامتر های طراحی سیستم آبیاری بارانی بر اساس جداول و نمودارهای تجربی می باشد . استفاده از این جداول و نمودارها باعث پایین آمدن دقت طراحی می شود با توجه به این مطالب، در این تحقیق مدلی کامپیوتری با نام K.T.I.D که مخفف Key of Trickle Irrigation Design به معنی کلید طراحی آبیاری بارانی می باشد، در محیط GIS تهیه شده است که می توان با استفاده از نتایج یک آزمایش صحرایی یکنواختی پاشش، فاکتورهایی مانند میانگین مقدار نفوذ ، مقدار نفوذ لحظه ای، ضریب تغییرات برای سطح آبیاری شده ، تعیین مدت زمان آبیاری براساس نیاز آبیاری و بهترین فاصله لوله های جانبی در حداکثر راندمان را به دست آورد . با استفاده از این مدل امکان طراحی طبق فاکتورهایی که در بالا ذکر گردید و بر اساس شرایط واقعی منطقه و آبپاش انتخابی برای طراحی سیستم آبیاری بارانی با بالاترین راندمان ممکن، میسر خواهد شد . این مدل با استفاده از اطلاعات صحرایی مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن در مقایسه با جداول و نمودارهای موجود از دقت مناسب تری برخوردار می باشد