سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکیر یزدانی پور – کارشناس مسئول گروه ساخت وتولید، مرکز تحقیقات راه آهن
خداداد نظری – واحد موادباز دارنده، عضوهیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

در سیستم های خنک کننده ، مشکلات ناشی از خوردگی، رسوب گذاری و گرفتگی لوله های مجاری دردراز مدت شدید وبحرانی بوده و در صورت عدم رسیدگی و برطرف نشدن این مشکلات، امکان سوراخ شدن سطوح و نفوذ آب به سایر قسمت ها و بخش ها نیز وجود خواهد داشت . رسوبات تشکیل شده باعث گ رفتگی لوله ها و مجاری و کاهش راندمان انت قال حرارت بین آب و موتورمیشوند که می تواند به خروج سیستم از چرخه فرایند منجر شود . جهت رفع این معضل بهترین انتخاب ، استفاده از محلول های محافظت کننده و ممانعت کننده مناسب می باشد . این محلول ها بر حسب مورد و نیاز حاوی بازدارنده های خوردگی، رسوب، قارچ و یا بیوساید می باشند .وباتوجه به اینکه در نظر است سیستم رادیاتورهای لکوموتیو در حالت روشن تمیز شوند وراندمان آنها بدون آسیب دیدن سیستم بالا رود . استفاده از رسوبزدا هایی که درpH های قلیایی قادر به فعالیت هستند پیشنهاد میشو د. لذا ترکیبات مختلفی از خانواده فسفوناتها، پلی کربوکسیلیک اسیدها، آمینوکربوکسیلیک اسیدها همینطور ترکیبات سنتزی جدید در محدوده pH های ۶/۵ تا ۹ مورد بررسی و آزمایش قرار گرفتند . وبهترین ماده رسوبزدا انتخاب وبر روی رادیاتور لکوموتیو آزمایش گردید