تهیه مقاله علمی

پژوهشی  نشر و اشاعه یافته های علمی

تعریف مقاله

مقاله از ریشه قول به معنی گفتن است و صورت فارسی کلمه «مقاله» عربی است. در اصطلاح، نوشتهای است درباره  موضوعی خاصی که انواع گستردهای از نوشته های علمی، ادبی، تحلیلی، مذهبی، انتقادی، و جز آن را شامل می شود و همچنین نوشته هایی که در قلمرو جهان طبیعت یا مسائل و پدیده های زندگی و بسیاری مسائل دیگر نگاشته میشود. از لوازم و شرایط مقاله ها و نوشته های تحقیق، آشنایی و احاطه لازم

پژوهشگر به موضوع مورد بحث، دقت او در پژوهشی، صحت عملی در تدوین و تطبیق مطالب، حفظ امانت در نقل و گزارش، و کوشش در استنتاج تخیلی و عاطفه).

مقاله علمی – پژوهشی برای اینکه نتایج تحقیق علمی و یافته های پژوهش به نحو مطلوب عرضه شود در ابتدا باید یافته های علمی را که نتیجه  تبدیل داده های کمی به یافته های کیفی و معنی دار است با اسلوب معینی نوشت و در یک مجله  معتبر پژوهشی به چاپ رساند. کمال تحقیق نیز در این است که نوشته و چاپ شود و به مخزن علوم جهانی متصل گردد. یافته های علمی را پس از وارسی و بازنگری نهایی و با رعایت اصول نگارشی و ویرایشی و در پرتو دریافت نظرات داوری و نقد عالمانه  دیگران میتوان به اشکال دیگر مانند

تألیف کتاب، تهیه گزارشها، و گردهماییهای علمی، مورد استفاده قرار داد. مقاله علمی را که نتیجه  یافته های پژوهشی باشد در وهله  اول باید به صورت پیشنویس تهیه کرد. پیشنویس از قسمتهای مختلف شکل میگیرد از قبیل:

عنوان پژوهش، نام پژوهشگر یا پژوهشگران، محل آکادمیک انجام تحقیق، واژه های کلیدی (حداقل پنج  واژه اعم از روش، نظریه، یافته که صورت اصطلاح علمی داشته باشد)، چکیده (مشتمل بر روشها، نظریه ها و اعلام فشرده  یافته های علمی منتج از نتایج تحقیق)، مقدمه، نظریه، مواد و روش، بحث و تحلیل نتایج داده ها (کلیدی ترین قسمت پیشنویس)، نتیجه گیری (بیان مختصر یافته  علمی)، پانویسها، زیرنویسی شکل و جدولها، و منابع و مآخذ. با در نظر آوردن این قسمتها لازم است یافته های علمی نیز از درون مباحثات و تفکرات کشف ارتباط بین دادههای علمی و یا ظهور یک کیفیفت بارز، ردیف شده باشد تا بتوان به نوشتن پیشنویسی مقاله با رعایت مقررات درج مطالب در مجله  علمی اقدام کرد و پس از ویراستاری کلی و ادبی در معرض نشر و اشاعه قرار داد.

مجلات علمی معمولاً قواعد و قالب خاصی را برای تنظیم مقاله علمی – پژوهشی توصیه میکنند و بین آنها، تفاوتهایی بخصوص در مأخذ نویسی مقالات، وجود دارد که عموماً راهنمای تهیه مقاله را در ابتدای هر شماره از مجله درج می نمایند. در مقررات مجله، چگونگی تنظیم و تحریر یا کیفیت تایپ مقاله، تعداد صفحات، شیوه های ترسیم شکل و جدول، شیوه های مأخذ، تعداد نسخه های پیشنویس که باید ارسال شود، و آدرس و سمت نویسنده ذکر میشود. توضیح چگونگی رعایت موارد مذکور به مناسبت در فصلها آورده شده است.