سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حشمت اله آقارضی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
عبدالرسول تلوری – دانشیار مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
علی اکبر داودی راد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

ترسیم منحنی های عمق – مساحت و تداوم بارندگی از مسائل کاربردی در هیدرولوژی وآبخیزداری ، بخصوص در مناطق فاقد آمار است . این منحنی ها ارتفاع و سطح تحت پوشش بارش را در هر تداومی نشان می دهنـد . ایـن اطلاعات در برآورد دبی ورودی به س ازه های آبی مثل سد ها ، مسیل ها ، کانالها ، پل ها ، ودر طراحی و سامان دهی رود خانه ها و عملیات آبخیزداری حائز اهمیت است . در این تحقیق پـس از جمـع آوری اطلاعـات و آمـار بارنـدگی ایستگاه های باران سنجی و باران نگ اری در استان مرکزی ، برای دوره زمانی ٣٠ سال ، ٦٠ بارش ٢٤ سـاعته از
ایستگاه سینوپتیک اراک استخراج شد . با انطباق بارش های مذکور با بارندگی های روزانـه ایـستگاه هـای بـاران سنجی ،١٠ بارش فراگیر ٢٤ ساعته انتخاب شد . بارش های کوتاه مـدت ١٢، ٦ و ٣ سـاعته از بـارش هـای ٢٤ ساعته استخراج شد . با تشکیل معادلات گرادیان بارندگی برای ٤ تداوم مذکور و استفاده از نقشه های توپو گرافی ١:٥٠٠٠٠ استان و بهره گیری از نرم افزار الویس نقشه های هم باران ترسیم شد . با محاسبه مساحت تجمعـی، حجم بارش خالص ، حجم بارش تجمعی و متوسط حداکثر بارش ، ٤٠ منحنی عمق – مساحت و تداوم بارنـدگی اولیه برای٤ تداوم مذکور ترسیم شد . در نهایت منحنی های نهایی عمق – مـساحت و تـداوم بارنـدگی بـرا ی ٤ تداوم ٢٤ ، ١٢ ، ٦ و ٣ ساعته برای کاربرد در سطح استان ترسیم و معرفی شده است . در این منحنی ها با داشتن
مساحت و زمان بارش طرح ، ا رتفاع بارش بدست می آید . با توجه به ضریب رواناب مـی تـوان حجـم سـیلاب را محاسبه نمود