سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی امیله – دانشیار بخش مھندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدرس
محمد ایمانی – استادیار بخش سامانھ ھای نوین دارورسانی، پژوھشگاه پلیمر و پتروشیمی ایر

چکیده:

در پژوهش حاضر، روش تهیه و خواص میکروژل پلیمری حساس به PH پلی(دی متیل آمینو اتیل متاکریلات) مورد بررسی قرار می گیرد. برای تهیه میکروژل از روش پلیمریزاسیون پراکنشی در حلال مخلوط اتانول/آب استفاده شده است.برای تایید ساختار شیمیایی ماده حاصل آزمایشFTIR و برای بررسی مورفولوژیکی ذرات به دست آمده Scanning Electron Microscopy (SEM)به کار رفته است. برای تعیین اندازه هیدرودینامیکی ذرات از Dynamic Light Scattering (DLS)استفاده شده است. تصاویر بدست آمده از SEM نشان می دهند که ذرات میکروژل تهیه شده در حالت خشک دارای قطر متوسطی در حدود ۱۰۰-۲۰۰نانومتر می باشند. قطر متوسط هیدرودینامیکی ذرات در حالت منقبض در ۹,۵= pHتقریبا برابر nm 150 است. اندازه گیری قطر متوسط هیدرودینامیکی ذرات در pH های مختلف نشان می دهد که میکروژل تهیه شده دارای نقطه انتقال فازی در اطراف pH= 8 می باشد به طوریکه قطر متوسط ذرات ازحدود ۴۷۰ نانومتر در محیط اسیدی ، به حدود ۱۵۰ نانومتر در محیط بازی می رسد که نشان دهنده تقریبا ۳۲ برابر تغییر در متوسط حجم یک ذره است.