سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن اشجاری – دانشجو، گروه علوم پلیمر، پژوهشکده علوم، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ا
علیرضا مهدویان – عضو هیئت علمی ، گروه علوم پلیمر، پژوهشکده علوم، پژوهشگاه پلیمر و پتر
اردوان بیات ماکو – دانشجو، گروه علوم پلیمر، پژوهشکده علوم، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ا

چکیده:

نانوذرات کامپوزیتی آلی-معدنی شامل ذرات معدنی کپسو لدار شده درون ماتریس پلیمری دسته جدیدی از مواد پلیمری هستند که جزء پلیمری با خواص نوری ، چقرمگی و انعطاف پذیری خوب، تردی و شکنندگی مواد معدنی را بهبود م یدهند و از طرف دیگر ذرات معدنی، استحکام و مدول پلیمرها را افزایش م یدهند. یکی از روشهای تهیه این ترکیبات، فرایندهای شیمیایی است که در آن پلیمریزاسیون مستقیماً در حضور ذرات معدنی انجام م یشود. در این پژوهش لاتکس حاویهیبرید نانوساختار کوپلیمر(استایرن-متیل متاکریلات) و نانوذرات معدنی (سیلیکا) با ساختار هسته-پوسته(Core-shell)به روش پلیمریزاسیون امولسیونی دان های(Seeded) تهیه شد. در ابتدا نانوذرات سیلیکا در فاز آبی توسط حمام التراسونیکدیسپرس شدند و سپس پلیمریزاسیون امولسیونی در حضور نانوذرات سیلیکا دیسپر سشده انجام شد. نانوذرات حاصل دارای توزیع اندازه باریک و مونودیسپرس بودند. با انتخاب سورفکتانت مناسب و تنظیمpH محیط تحت شرایط کنترل شده نانوذرات کامپوزیتی آلی- معدنی پایدار با ساختار هسته-پوسته قابل تهیه است.