سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اردوان بیات ماکو – گروه علوم پلیمر، پژوهشکده علوم، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
علیرضا مهدویان – گروه علوم پلیمر، پژوهشکده علوم، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

نانوذرات کامپوزیتی آلی – معدنی شامل ذرات معدنی کپسول دار شده درون ماتریس پلیمری دسته جدیدی از مـواد پلیمـری هسـتند کـه جـزء پلیمری با خواص نوری ، چقرمگی و انعطاف پذیری خوب، تردی و شکنندگی مواد مع دنی را بهبود می دهند و از طرف دیگـر ذرات معـدنی، اسـتحکام و مدول پلیمرها را افزایش می دهند . یکی از روشهای تهیه این ترکیبات، فرایندهای شـیمیایی اسـت کـه در آن پلیمریزاسـیون مسـتقیماً در حضـور ذرات معدنی انجام می شود . در این پژوهش لاتکس حاوی هیبرید نانوساختار کوپلیمر ( استایرن – متیل متاکریلات ) و نانوذرات معدنی ( سیلیکا ) با ساختار هسـته – پوسته ) ) Core-shell به روش پلیمریزاسیون امولسیونی دانه ای ) ) Seeded تهیه شد . در ابتدا نانوذرات سیلیکا در فاز آبی توسـط حمـام التراسـونیک دیسپرس شدند و سپس پلیمریزاسیون امولسیونی در حضور نانوذرات سیلیکا دیسپرس شده انجام شـد . نـانوذرات حاصـل دارای توزیـع انـدازه باریـک و مونودیسپرس بودند . با انتخاب سورفکتانت مناسب و تنظیم pH محیط تحت شرایط کنترل شده نانوذرات کـامپوزیتی آلـی – معـدنی پایـدار بـا سـاختار هسته – پوسته قابل تهیه است