سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد حسین یوسفی – گروه فیزیک، مجتمع علوم کاربردی، دانشگاه مالک اشتر،شاهین شهر، اصفهان
فرهاد ملک محمدی – دانشگاه پیام نور مرکز تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
مرتضی مظفری – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان
علیرضا صفارزاده – گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور مرکز تهران

چکیده:

در این پژوهش نانو ذرات فریت منیزیم به روش هم رسوبی با کلرید آهن و سولفات منیزیم در محیط قلیایی سود سوز آور تهیه شد. رسوب بدست آمده آنالیز گرمایی (TG/DTA) شد و بر اساس آن در دماهای ۳۵۰°C تا ۱۰۸۸°C برشته گردید. فازهای پودرهای کلسینه شده با روش پراش سنجی پرتو ایکس ( XRD) تعیین ومیانگین اندازه بلورکها با فرمول شرر محاسبه گردید. نتایج نشان می دهند که کمینه دمای تشکیل فاز ۳۵۰°C است و میانگین اندازه بلورکهای این نمونه ۷nm است. چرخه پسماند نمونه ها با دستگاه ( AGFM) ترسیم و ویژگی های مغناطیسی آنها بررسی شد. نتایج نشان می دهد که نمونه برشته شده در دمای ۵۵۰°C ابر پارا مغناطیس است و در دمای H c≠۰ ،۷۰۰ °C دیده شد.