سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهشید احمدی – بخش مهندسی مواد،دانشگاه شیراز
علی اعظم خسروی – دانشکده علوم پایه،دانشگاه شاهد
سیروس جواد پور – بخش مهندسی مواد،دانشگاه شیراز

چکیده:

نانو ذرات نیمه رساناهای گروه II-VI مثل ZnSe, CdSe, CdS, ZnS کـه اصـطلاحا " آنهـا را نقطـه های کوانتمی (Quantum Dots) می نامند در صـنایع اپتوالکترونیـک، فتوکـالیز و انـرژی خورشـیدی دارای کاربردهای زیادی می توانند باشند . اخیرا " کاربرد نانو ذرات ZnSe و CdSe در حـوزه پزشـکی، علوم زیستی نیز گزارش شده است . ما با استفاده از یک روش شیمیائی مهار کننـده در یـک محـیط آبـی (Aqueous) و در دمـای معمـولی اتاق، توانسته ایم نانو پودر سـولفید روی (ZnS) و سـولفید کـا دمیم ) ) CdS تهیـه کنـیم . مطالعـات طیـف جذب UV-VIS نشان مـی دهـد کـه در مقایسـه بـا حالـت حجـیم (Bulk) ، طیـف جـذب ایـن ذرات کلوئیدی به سمت طول موج کوتاهتر انتقال می یابد (Blue Shifting) و با افزایش مولاریته ( غلظـت )
پودرها، دو نکته روشن می گردد : یکی اینکه فاز بلورین مکعبی (Cubic) برای هر دو نیمه رسانا مشـهود است، ضمن اینکه متناسب با افزایش غلظت مهار کننده اندازه ذرات کوچکتر شده و با اسـتفاده از فرمـول Debye-Sherrerاندازه تقریبـی ذرات بـین nm 3-1 بـرای سـولفید روی و۵-۲nmبـرای سـولفید کادمیم به دست امد .