سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی یاوری – عضو هیات علم یدانشکده معدن دانشگاه تهران
روزبه افضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
یاسر شادمهر – دانشجوی کارشناسی کامپیوتر- نرم افزار دانشگاه تهران

چکیده:

در حال حاضر روش چالزنی و آتشباری، پرکاربردترین روش حفر تونل های معدنی و غیرمعدنی، در سطح جهان است. استفاده از این روش مستلزم طراحی الگوی آتشباری مناسب میباشد که علاوه بر به حداقل رساندن هزینه های چالزنی و آتشباری میتواند موجب تسریع پیشروی و کاهش هزین ههای مراحل بعدی مانند بارگیری، باربری و نگهداری تونل شود. در این مقاله با در نظر
گرفتن برش موازی ب هعنوان پرکاربردترین برش در حفر تون لها و با تکیه بر روابط طراحی آتشباری سوئدی (نیترونوبل) نر مافزاریبه زبان برنامه نویسیC# تهیه شده است تا بتوان در کمترین زمان به الگوی اولی های برای آتشباری تونل دست پیدا کرد. طراحی در این روش بر مبنای قطر چال خالی و کیفیت ماده منفجره و سنگ صورت می گیرد. در این روابط تراکم خطی خرج (که خود متاثر از قطر فشنگ و چگالی ماده منفجره است) و قدرت وزنی ماده منفجره نسبت به آنفو، نماینده کیفیت ماده منفجره و ثابت سنگ نماینده کیفیت سنگ می باشد. در نرم افزار مورد نظر با بهره گیری از تمامی پارامترها، اجزای الگوی آتشباری شامل بارسنگ، فاصله جناحی، تراکم خرج گذاری در ته و میان چال، طول گل گذاری و … در اختیار کاربر قرار م یگیرد. همچنین با در
اختیار گذاشتن فاکتورهای مهمی از قبیل خرج ویژه و حفاری ویژه توسط نر مافزار، کاربر میتواند از بین چندین الگو، مناسبترین و اقتصادی ترین الگو را در مقایسه با شرایط اجرا شدة مشابه و اهداف مورد نظر خود انتخاب نماید.