سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد سامانی – کارشناس ارشد مهندسی فضایی، دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
مهران میرشمس – استادیار دانشکده هوافضا خواجه نصیر طوسی

چکیده:

در دهه اخیر با گذشت زمان استفاده از ماهواره های سنجشی کوچک در مدارهای نزدیک زمین رو به افزایش بوده است. بطورکلی در طراحی مهندسی مجموعه های ماهواره ای تعیین مدار ماهواره نقش اساسی دارد.دراین مقاله، هدف تهیه کد تحلیل مدارهای ماهواره های سنجشی در مدارهای نزدیک زمین است. این برنامه قابلیت تحلیل مدار، رسم رد زمینی، و تعیین اثر اغتشاشات، محاسبه میدان دید، مدت قرارگیری در ایستگاه زمینی، مدت قرارگیری ماهواره در سایه زمین به صورت گرافیکی را دارد. برای این کار اقدام به مدلسازی سینماتیک حرکت مداری ماهواره با استفاده از مدل سیستم دو جسمی شده است. سپس باتعیین مقدار نیروهای اغتشاشات غیر کروی بودن زمین و نیروی آیرودینامیک و بادهای خورشیدی با استفاده از روش اغتشاشی اثرات این اغتشاشات بر روی پارامترهای مداری بررسیمی شود، علاوه بر این نرم افزار تهیه شدهقادر بهمدل سازی رد زمینی، محاسبه میدان دید، مدت قرارگیری درایستگاه زمینی،مدت قرارگیری ماهواره درسایهزمین می باشد. صحت سنجی روابط بر اساس منابع و مراجع مطمئن علمی و ارزیابی برخی از نتایجنرم افزار با مقایسه با نتایج نرم افزار)ORBWINنتایج ارائه شده در مقالات) صورت پذیرفته است