سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهرام میری – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده تولید نیرو – گروه پژوهشی شیمی و مواد تهران – ایر
امید بدرخانی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده تولید نیرو – گروه پژوهشی شیمی و مواد تهران – ایر
محسن مظاهری – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده تولید نیرو – گروه پژوهشی شیمی و مواد تهران – ایر

چکیده:

با توجه به اینکه قسمت عمده ای از صنایع بزرگ از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهها و … دارای خطوط لوله و مخازنی می باشند که به نحوی با خاک در تماس هستند ( خطوط لوله مدفون و مخازن روزمینی و زیرزمینی ) ، بنابراین استفاده از سیستمهای حفاظت کاتدی جهت جلوگیری از خوردگی این سازه ها، امری لازم و ضروری است، تا اواخر دهه هشتاد، در طراحی سیستمهای حفاظت کاتدی از روشهای تجربی و نیمه تجربی استفاده می شده است ولیکن پس از آن، جهت کاهش هزینه های طراحی، افزایش دقت و کاهش زمان طراحی از نرم افزارهای کامپیوتری استفاده شده است . در حال حاضر با استفاده از روشهای کامپیوتری، نحوه قرارگیری آندها، بررسی جریانهای سرگردان و تداخلی و طراحی بسترهای آندی صورت می پذیرد . دراینگونه نرم افزارها، با ورود اطلاعات مربوط به سازه و محیط، طراحی نهایی صورت گرفته و در صورت نیاز، پیشنهاد تکمیلی جهت بهبود عملکرد سیستم حفاظت کاتدی موجود ارائه می گردد . این نرم افزارها را می توان به سه دسته تقسیم نمود : دسته اول نرم افزارهای براساس سیستم خبره، دسته دوم نرم افزارهایی که
از روشهای عددی استفاده کرده و دسته سوم نرم افزارهایی که از بانکهای اطلاعاتی، روابط و جداول استفاده کرده اند . در سال ۱۹۸۸ ، Nicholas سیستم نرم افزار خبره برای طراحی سیستم حفاظت کاتدی استفاده کرد . سیستم خبره عملیات محاسباتی و تفسیرهای قابل درک حفاظت کاتدی را در قالب یک برنامه کامپیوتری ارائه نمود . استفاده از سیستمهای
خبره، دارای اطلاعات محدودی می باشد که این امر کاربرد آنها را محدود می کند . در همان سال، طراحی توسط در روش گرفت . BEM توسط Mazza ایتالیا انجام در سال ۱۹۹۰ نیز نرم افزاری تحت عنوان بر PROCAT توسطTellesاساس روشهای FEMو BEMتهیه شد . محدودیت روشهای فوق، زمان بر بودن این روشها است که گاهیتا چند روز به طول می انجامد