سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شبنم منصوری – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده انرژی و محیط زیست – تهران
شاهرخ زهتابیان – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده انرژی و محیط زیست – تهران
مصطفی نوری – دفتر مدیریت مصرف برق – شرکت توانیر ایران
محسن جبار – دفتر مدیریت مصرف برق – شرکت توانیر ایران

چکیده:

نرم افزار مقایسه سیستم های سرمایشی تراکمی و جذبی با نـام « سرمابها» یک بسته نـرم افـزاری بـا رویکـرد شـی گـرا بـرایانتخاب سیستم مناسب در ظرفیت برودتی معین در پهـنه هـای آب و هوایی کشور براساس کاتالوگهای شـرکتهای سـازنده و قیمت تجهیزات اساسی انتخاب شده، می باشد . در این نرم افـزار با وارد کردن اطلاعات ورودی بسیار کـم ، تجهیـزات اصـلی مورد نیاز هر سیسـتم سـرمایش پـس از بررسـی کاتالوگهـای تولید کنندگان مختلف و گـزینش مناسـبترین مـوارد، انتخـاب شده و سیستم های سرمایش منتخـب پـس از آنـالیز اقتصـادی رتبه بندی می شوند . این آنالیز براساس هزینـه سـرمایه گـذاری برای هر سی ستم، میزان مصرف انرژی تجهیزات انتخاب شـده، هزینه های انرژی و نیز هزینه های راهبری و نگهـداری سیسـتم صورت می گیرد . همچنین هزینه های زیسـت محیطـی ناشـی از انتشار مبردها و آلاینده های سوخت مصرفی حاصـل از تولیـد برق و یا مصرف حرارت و مبرد نیز در صورت انتخاب توسط کاربر در آنالیز اقتصادی وارد می شوند