سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فضل ا… اسکندری منجیلی – دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
جمال زارع خورمیزی – دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

اگر تنها هدف نهایی از طراحی سیکل های ترکیبی، دست یـابی به مـاکزیم رانـدمان ترمودینـامیکی سـیکل هـا بـود بـی تردیـد هزینه هـای سـاخت نیروگـاه هـای ترکیبـی بسـیار سرسـام آور می گردید . بـه همـین دلیـل اسـت کـه امـروزه اکثـر محققـین مطالعــات خــود را معطــوف بــه جنبــه هــای ترمــو – اقتصــادی سیکل های ترکیبـی کـرده انـد [۱] ، [۲] و [۳] تـا بـین افـزایش راندمان و کاهش قیمت ساخت نیروگاه هـای ترکیبـی تعـادلی برقــرار نماینــد . از جملــه تلاشــهایی کــه در زمینــة بهبــود ترمودینامیکی سیکل های ترکیبی انجام شده است می تـوان بـه تــلاش جهــت یــافتن مقــادیر بهینــة پارامترهــای تأثیرگــذار بخش های بخار و گاز سیکل ترکیبی بر عملکرد کلـی سـیکل اشاره نمود . تلاش جهت کاهش بازگشـت ناپـذیریها در بـویلر بازیاب حـرارت و اضـافه نمـودن ری هیـت [۵],[۴] از جملـه اقدامات جهت افزایش راندمان قسمت بخار و افـزایش دمـای ورودی به تورب ین گاز، بهینه کردن نسبت فشار و خنـک کـاری هوای ورودی [۷],[۶] از جمله اقدامات جهت افزایش راندمان قسمت گاز می باشند . در این راسـتا تـأثیر چیـدمان تجهیـزات برای حصول راندمان بهتر نیز مد نظر قرار گرفته است . [۸] بـه دنبال پیشرفت تکنولوژی و امکان افـزایش دمـای ورودی بـه
تــوربین گــاز ) [۹](۱۵۰۰−۱۶۰۰ o K ، دمــای گازهــای خروجی از آن نیز افزایش یافته و لذا امکان چند فشاره کـردن مولد بخار در سیکل توربین بخار امکان پـذیر گردیـده اسـت . بهینه سازی این مولدهای بخار خود به تنهایی برای رسیدن بـه راندمان تا مرز [۱۰] ۶۰% ، کافی است . از ج مله تلاشـهایی کـه در زمینة بهبود سیکل های ترکیبی از طریق بهینـه سـازی بـویلر بازیاب حرارت انجام شده نیز می توان به بهینـه سـازی سـیکل ترکیبی تک فشاره توسط سـرابچی و پـولی [۱۱] و سـیکل دو فشاره و سه فشاره توسط باسیلی در [۱۲] اشاره نمود . در ایـن مقاله هماهنگ با دیگر تحق یقات صورت گرفته شده در زمینـة بهینه سازی سیکل های ترکیبی، سعی شده است با ارا ئــة یـک نرم افزار کامپیوتری تأثیر پارامترهای مختلف از جمله فشـار و دمای بخارهای تولیدی بخش های فشار بـالا و فشـار ضـعیف سیکل، نوع سوخت، درصد هوای اضـافی در تـوربین گـاز و چیدمان اجزاء بر عم لکرد سیکل مورد بررسی قرار گیرد . برای این منظور بر اساس جانمایی های مختلف اجزاء بویلر بازیاب، مدلهای ریاضی گوناگونی از بخـش بخـار سـیکل ترکیبـی بـا توجه به قوانین ترمودینامیکی، بقای جـرم و مشخصـات فنـی بویلر بازیاب تهیه شده و تأثیر عوامل فـوق الـذکر بـر رانـدمان بخش بخار و تعین فشار و دمای بهینة بخارهای تولیدی HP و LP مودر بررسی قرار گرفته است.