سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

غلامرضا قانعی مطلق – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
میثم رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عباس پاشایی اول – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرهاد خرمالی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

خاکهای مبتلا به نمک به طور غالب در اقلیمهای خشک و نیمه خشک یافت میشوند . در استان گلستان حدود ۳۰ درصد از ۲۴۰۰۰۰ هکتار خاکهای دشت رسوبی گرگانرود و اترک که مناسب کشت گندم دیم است با محدودیتهایی نظیر بالا بودن سطح آب زیرزمینی ، شوری متوسط تا زیاد و سنگین بودن بافت خاک روبرو هستند . در این زمینه هارنی و همکاران (۲۰۰۵) در ارائه یک روش برای مدیریت ویژه خاکهای مبتلا به نمک در کالیفرنیا نقشه شوری ۱۳۹ هکتار از اراضی کالیفرنیا را تهیه کردندلیش و همکاران (۲۰۰۵) در مطالعه ۱۳ هکتار از اراضی کشاورزی جنوب غربی آمریکا ، نقشه شوری مزرعه را در عمق ۰-۶۰ سانتیمتر تهیه کردندجیمز و همکاران (۲۰۰۳) ، با طراحی شبکه منظم ۱۰۰ x 100) متر ) و اندازه گیری هدایت الکتریکی خاک در یک مزرعه در بریتانیا ۳ گروه شوری خاک را بدست آوردنداوتست و بوروتو (۲۰۰۱) ، نقشه شوری خاک بخشی از اراضی جنوب شرقی کوبا، در شبکه ۲۰۰ متر و عمق ۰-۲۰ سانتیمتر را تهیه کردند . آنها نتیجه گرفتند که شوری خاک در اراضی پست غالب می باشد کاربرد فن آوری اطلاعات همانند تهیه نقشه شوری برای دست یابی به مدیریت ویژه مکانی، الزامی استهدف از این تحقیق نیز تهیه نقشه شوری و اسیدیته و مشخص کردن نقاط هم شور جهت ارائه یک برنامه مدیریت ویژه برای خاکهای منطقه مورد مطالعه می باشد .