سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهران برادران نصیری – مدیر گروه پژوهشی توسعه وکارشناس ارشد مراتع موسسه پژوهش های برنامه ری
علی اکبر آبکار – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی صادقی نائینی – کارشناس ارشد سنجش از دور سازمان فضایی ایران
محمود عبداله زاده – کارشناس ارشد سنجش از دور موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

چکیده:

یکی از کاربرد های م تداول سنجش از دور دسترسی به اطلاعات بهنگام در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی مـی باشـد . از جملـه لایه های اطلاعاتی بسیار مهم بخصوص در مطالعات و تحقیقات بنیادی کشاورزی، لایه کاربری اراضی و پوشش زمین در شـرایط کنـونی میباشد که می بایست شناختی د قیق از کم و کیف منابع طبیعی و کشاورزی منطقه مورد مطالعه ارائه نماید . با اسـتف اده از سـریهای زمـانی تصاویر ویا محصولات آنها از قبیل NDVI 6 می توان نوع پوشش زمین را تعیین کرد . داده های ماهواره ای مورد اسـتفاده در ایـن مطالعـه تصاویر ۲۵۰ MODIS متری مربوط به سال زرا عی ۱۳۸۰-۸۱ می باشد . در هر ماه از حداقل ده تصویر MODIS استفاده شده است . پس از انجام پیش پردازش و پردازش های مختلف بر روی هر تصویر NDVI مربوطـه محاسـبه و ترکیبـات بیـشترین ارزش دو هفتـه ای و ماهانه شاخص گیاهی NDVI محاسبه گردید . بدین ترتیب میتوان حجم داده را کاهش داد و اثر اتمسفر را کاهش داد . جهت تهیه نقشه پوشش اراضی از روش طبقه بندی هیبر ید و دانش – پایه بر روی کمپوزیتهای ماهانه NDVI اسـتفاده گردیـد . از نقـشه هـای توپـوگرافی ، بارندگی ، مناطق آموزشی و …. به منظور تعیین و تفسیر کلاس های مختلف کاربری استفاده شد