سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید اکبری – گروه مهندسی نقشه برداری – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
رضا شمس – گروه مهندسی نقشه برداری – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
جلال امینی – گروه مهندسی نقشه برداری – دانشکده فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالای ژئورفرنس ٢ شده برای بدست آوردن اطلاعات توپوگرافیک، ناوبری و شبیه سازی مطالعات زیست محیطی گوناگون می تواند استفاده شود . مطالعه حاضر بر روی ششتمد استان خراسان رضوی صورت گرفته است . هدف اصلی از این کار ترمیم جزء به جزء یک تصویر Geo آیکونوس pan-sharpened با قدرت تفکیک یک متری بود . به منظور ترمیم جزء به جزء ٣ ، یک مدل رقومی ارتفاعی ٤ با اندازه سلولی ۲ متر و دقت RMS 0/96متری استفاده شد . همچنین ۴۴ نقطه کنترل زمینی که با روش تناظر یابی بین نقشه و تصویر بدست آمده بود، انتخاب شد . یک تبدیل فضایی شیء به پیکسل ٥ با استفاده از نقاط کنترل زمینی به کمک ۲ مدل مختلف محاسبه شد، ( تابع رشنال ٦ و توابع نگاشت چند جمله ای ). این تبدیلات به منظور ترمیم جزء به جزء مورد استفاده قرار گرفت و دقت نقشه تصویری با استفاده از نقاط کنترل زمینی ٧ و نقاط چک ٨ ارزیابی شد . پردازش نهایی ٩ به منظور بهبود رادیومتریک نقشه تصویری استفاده شد . نقشه تصویری و DEM به عنوان ابزار پایه ای برای نگاشت پایه بعدی و شبیه سازی بکارگرفته شد .