سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نجمه صمدی –

چکیده:

نقشه های حاصلخیزی خاک برای مناطقی تهیه می گردد که مطالعات خاکشناسی و طبقه بندی اراضی تفصیلی قبلا در آنجا انجام گرفته و در عین حال طرح های تغذیه گیاهی و حاصلخیزی خاک بیشتری در آن مناطق اجرا گردیده و اطلاعات دقیق تری در زمینه توصیه های کودی برای محصولات عمده در دسترس باشد . چون از نظر اقتصادی و مدیریتی مهم آن است که طبقات مختلف در صحرا به چه شکلی در کنار هم قرار گرفته اند و هر طبقه چه سطحی را پوشش می دهد پس با استفاده از علم زمین آمار همبستگی مکانی خصوصیات خاک به طور مستقیم در میانیابی ارزیابی می گردد (۱ و ۶) به این منظور نقشه خاکشناسی منطقه با مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ به عنوان نقشه پایه انتخاب گردیده و منطقه به صورت ۵۰۰ متری شبکه بندی شده و با استفاده از چرخ مساحی و تنها با طی مساحت از طریق پیاده روی مشخص و اقدام به تهیه این نمونه ها گردیده است . نمونه برداری از عمق ۲۵ سانتیمتری صورت گرفته و در نمونه های تهیه شده اندازه گیری مقادیر فسفر و پتاسیم قابل جذب، درصد ازت کل و درصد کربن آلی به عمل آمده است . در مجموع نمونه برداری از سه منطقه زرین شهر، طالخونچه و نجف آباد در مساحتی بیش از ۵۰۰۰۰ هکتار صورت گرفته است . (۲) داده های آنالیز شده به کامپیوتر وارد شده و پس از ساخت یک پایگاه داده، مکان هندسی تمامی نقاط از نقشه های مربوطه استخراج و وارد پایگاه داده ها می نماییم و سپس به آنالیز آماری داده ها پرداخته می شود . در این رابطه با به کار گیری مدل ساختار مکانی داده ها از طریق نرم افزار Geoease روش های تجزیه و تحلیل شامل محاسبه آماره های اساسی ( میانگین ، واریانس، …) ، خط برگشت ( رگرسیون ) ، محاسبه و مدلسازی واریوگرام و کریجینگ معمولی ( نقطه ای و بلوکی ) است . در هر شیت نقشه به طراحی شبه واریوگرام پرداخته می شود . با وارد نمـــودن این مـــــدل به یـــک سامانه میانیابی مثل کریجینگ به تخمین داده ها در فــــواصل نقاط نمونه برداری شده قبلی به صورت پیـــوسته پــرداخته می شـــود . با توجه به توزیع داده ها، نقشه پراکنش
پیوسته متغیرهای مورد بحث در شیت های توپوگرافی سه گانه به صورت مجزا تهیه می شود . این نقشه به صورت پیکسلی و یا رستری خواهد بود و هر پیکسل ارزش عددی خود را خواهد داشت . این نقشه شبیه نقشه های پلی گونی قدیمی نخواهد بود و در تمام سطح اراضی در هر پیکسل که نماینده سطح خاصی از زمین است، متغیر مورد نمایش ارزش عددی دارد که در کامپیوتر یا نقشه شیت طیفی از رنگ راخواهد داشت . نقشه حتما دارای راهنمایی مناسب جهت توصیف نقاط خواهد بود . در خاتمه پایگاه اطلاعات و نقشه های ترسیم شده برای چهار عنصر را در سه شیت نقشه ارائه می نماییم ( ۶ ، ۵ ، ۴ ، ۳).