سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کاظم رنگزن – عضو هیئت علمی و مدیر گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالرضا کاظمی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS ، دانشگاه شهید چمران اهواز
علیرضا زراسوندی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن مرادزاده – عضو هیئت علمی گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از روش (ESAs) و قابلیتهای سنجش از دور و GIS حساسیت اراضی مناطق شمال غرب و غرب شهرستان اهواز به بیابانزایی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است. برای این منظور داده های اقلیم، پوشش گیاهی، خاکشناسی و کاربری اراضی منطقه که به عنوان شاخص های موثر در بیابانزایی در روش ESAs مورد استفاده قرار می گیرند، به صورت لایه های اطلاعاتی وارد محیط GIS شدند. بعد از پردازش و ساماندهی ، اقدام به امتیازدهی شاخص های مذکور بر اساس میزان تاثیر آنها در بیابانزایی منطقه، گردید. با رویهم گذاری و تلفیق نقشه های رتسری شاخص های مذکور، با استفاده از میانگین گیری هندسی (طبق روش ESAs) شاخص حساسیت منطقه (ESAI) بدست آمد و بر اساس این شاخص نقشه نهایی حساسیت منطقه به بیابانزایی تهیه شده است. نتایج مشان میدهد که منطقه از نظر تقسیم بندی های روش ESAs ، دارای چهار تیپ بحرانی (کم (c1) بحرانی متوسط (c2) ، بحرانی زیاد (c3) و خیلی زیاد (c4) می باشد.