سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دا
حمیدرضا مرادی – ا
حمیدرضا پورقاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دا

چکیده:

تخریب و استفاده زیاد از منابع باعث بروز بلایای طبیعی مختلفی ازجمله فرسایش شده است. یکی از انواع فرسایش که هر ساله خسارات زیادی را به دنبال دارد زمین لغزش است. در ایران به ویژه در نواحی شمالی و مسیر جاده هراز، به خاطر شرایط خاص آب و هوایی و فیزیوگرافی هموارهدر معرض خطر زمین لغزش قرار دارد. به منظور تهیه نقشه خطر زمین لغزش ابتدا با مطالعات میدانی نقشه پراکنش زمین لغزشحوزه و سپس نقشه عوامل موثر بر زمین لغزش تهیه گردید. در مرحله بعد هر یک از نقشه های عامل با نقشه پراکنش لغزش ها تلفیق شده و سپس پهنهبندی خطر زمین لغزش در منطقه با استفاده از مدل تراکم سطح انجام گرفت. ارزیابی مدل حاکی از مناسب بودن مدل تراکم سطح برای پهنه بندی زمین لغزش در منطقه است.