سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عادل سپهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه شیراز
محمد رضا اختصاصی – استاد یار دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد
اکبر ریاحی – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

فرسایش بادی معمولا نتیجه فقدان پوشش گیاهی مناسب و ساختمان نامناسب خاک می باشد لذا از انجاییکه در نواحی خشک کیفیت مطلوبی از لحاظ پوشش گیاهی و خاک وجود ندارد فرسایش باید جزء جدایی ناپذیر دراین مناطق محسوب گردیده و سالانه حجم وسیعی از خاکهای این مناطق بر اثر فرسایش از بین می رود کشور ایران نیز که ۲/۳ مساحت آن را نواحی خشک و نیمه خشک فراگرفته است ازاین امر مستثنی نمی باشد دراین پژوهش به ارزیابی کمی فرسایش بادی به منظور تهیه نقش شدت فرسایش بادی با استفاده از روش IRIFR و تکنیک GIS پرداخته شدهاست دراین بررسی پس از انجام مطالعات پایه و تعیین رخساره ها و نقشه واحد کاری با استفاده ا ز روش IRIFR عوامل نه گانه فرسایش بادی در هر رخساره بررسی و میزان فرسایش و رسوبدهی هر رخساره معین و با جمع کل امتیازات شدت نهایی رسوب و فرسایش در مناطق مطالعاتی به دست امد. در پایان با استفاده از نرم افزار ArcGIS , Arcview نقشه شدت فرسایش بادی درمنطقه مطالعاتی تهیه گردید. بررسی ها نشان داد که بیشترین نقش در تولید رسوبات بادی به ترتیب مربوط به سازندهای اغاجاری، میشان، گچساران ، بختیاری و اسماری – جهرم است.