سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمدرضا نجیب زاده – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
محمد فیاض – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمدحسن پزشکی – کارشناس مرتع مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:
گیاهان دارویی یکی از منابع ارزشمند در گستره وسیع منابع طبیعی ایران است. تنوع آب و هوا و شرایط اکولوژیک مختلف ، باعث تنوع و غنای گیاهان دارویی در سراسر ایران شده است. درصورت شناخت علمی، کشت، توسعه و بهره برداری صحیح از این منابع می توان از این ظرفیت در برنامه سلامت جامعه، اشتغالزایی و صادرات غیر نفتی بهره جست. دراین تحقیق نسبت به شناسایی گیاهان دارویی استان آذربایجان شرقی و همچنین تهیه نقشه پراکنش آنها اقدام گردید. براساس نتایج مطالعات انجام شده مساحت تیپ های گیاهی در عرصه استان برابر با ۲۳۰۰۱۵۹ هکتار است. تیپ های گیاهی۵۳/۵۰ درصد از کل اراضی مورد بررسی را شامل می شوند. در این استان در مجموع تعداد ۱۵۹ تیپ گیاهی در ۱۲ گروه گیاهی تفکیک و معرفی شده است. همچنین برمبنای مطالعات صورت گرفته، تعداد ۱۳۹ گونه گیاهی دارویی در استان آذربایجان شرقی شناسایی شد که این گیاهان مربوط به ۳۴ خانواده گیاهی و ۹۰ جنس می باشند. از مجموع ۳۴ تیره و ۱۳۹ گونه از گیاهان دارویی استان آذربایجان شرقی، ۳۶ گونه مربوط به تیره Labiatae ، ۱۷ گونه متعلق به تیره Rosaceae، ۱۵ گونه مربوط به تیره Comositae، ۱۰ گونه متعلق به تیره Umbelliferae ، ۵ گونه مربوط به تیره Paopilionaceae، ۵ گونه مربوط به تیره Cruciferae، ۴ گونه متعلق به تیره Boraginaceae، ۳ گونه متعلق به تیره Malvaceae ، ۳ گونه مربوط به تیره Polygonaceae ، ۳ گونه متعلق به تیره Capparidaceae، ۳ گونه متعلق به تیره Plantaginaceae، ۲ گونه متعلق به تیره Liliaceae، ۲ گونه متعلق به تیره Rubiaceae، ۲ گونه مربوط به تیره Gramineae، ۲ گونه مربوط به تیره Berberidacea، ۲ گونه مربوط به تیره Chenopodiaceae، ۲ گونه متعلق به تیره Ephedraceae، ۲ گونه مربوط به تیره Hypericaceae، ۲ گونه مربوط به تیره Papaveraceae،۲ گونه متعلق به تیره Zygophyllaceae، ۲ گونه مربوط به تیره Anacardiaceae، ۲ گونه متعلق به تیره Grossulariaceae، ۱ گونه مربوط به تیره Thymelaeaceae، ۱ گونه مربوط به تیره Moraceae،۱ گونه متعلق به تیره Fumariaceae، ۱ گونه متعلق به تیره Cupressaceae، ۱ مورد مربوط به تیره Linaceae،۲ گونه متعلق به تیره Rhamanaceae، ۱ گونه مربوط به تیره mimosaceae،۱ گونه متعلق به تیره Punicaceae، ۱ گونه مربوط به تیره Resedaceae، ۱ گونه مربوط به تیره Urticaceae، ۱ گونه متعلق به تیره Valerianaceae و ۱ گونه مربوط به تیره Scorphulariaceae می باشد.