سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد لندی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز)
مهدی طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز)

چکیده:

سرعت تکنولوژی و پیشرفت بشر در جمع آوری اطلاعات و نیز نیاز به تصمیم گیری سریعتر، دقیقتر، و با انجام عملیات با صرفه تر، موجب گردیده است تا مشاهدات هوایی کره زمین، مورد استفاده قرار گیرد که در این راستا سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS)به عنوان یک تکنیک مناسب بهره برداری پذیرفته شده است. از طرف دیگر به منظور اجرای برنامه های حفاظت خاک، برآورد و کنترل فرسایش و رسوب، طراحی سد های مخزنی و رسوبگیر، ضروری است فرسایش خاک و رسوب سالیانه حوزه های آبخیز برآورد گردد، که کاربرد این تکنیک می تواند هزینه مطالعات را در این بخش کاهش و سرعت عملیات را افزایش دهد.در این تحقیق که در بخشی از حوزه آبخیز رود زرد کایدرفیع استان خوزستان انجام گرفته است، واحد های هیدرولوژیک، به عنوان واحد کاری، از نقشه های رقومی ۱:۲۵۰۰۰ توسط نرم افزارهایMicrostation J, HEC-GeoHMSدر محیطArc view استخراج شد. پس از آن عوامل ۹ گانه مدلMPSIAC را بدین نحو که فاکتورهای کاربری اراضی و پوشش زمین از پردازش تصاویر ماهوارهLandsatسنجندهETM در محیط ۴,۰ENVI فاکتور توپوگرافی از تحلیل مدل رقومی ارتفاع DEM) و سایر فاکتورها نیز با استفاده از نقشه ها و اطلاعات موجود، در محیطGISوبا استفاده از نرم افزارهای Arc/info وArc viewتهیه گردید. پس از وزن دهی فاکتورها، با استفاده از تحلیل های همپوشانیGIS نقشه پهنه بندی فرسایش و رسوب بخشی از حوزه رود زرد کایدرفیع تهیه گردید