سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهران برادران نصیری – مدیر گروه پژوهشی توسعه وکارشناس ارشد مراتع موسسه پژوهش های برنامه ری
علی اکبر آبکار – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی صادقی نائینی – کارشناس ارشد سنجش از دور سازمان فضایی ایران
محمود عبداله زاده – کارشناس ارشد سنجش از دور موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

چکیده:

یکی از کاربرد های م تداول سنجش از دور دسترسی به اطلاعات بهنگام در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی می باشد . از جمله لایه های اطلاعاتی بسیار مهم بخصوص در مطالعات و تحقیقات بنیادی کشاورزی، لایه کاربری اراضی و پوشش زمین در شرایط کنونی میباشد که می بایست شناختی دقیق از کم و کیف منابع طبیعی و کشاورزی منطقه مورد مطالعه ارائه نماید . با استف اده از سریهای زمانی تصاویر ویا محصولات آنها از قبیل ۶NDVI می توان نوع پوشش زمین را تعیین کرد. داد ههای ماهوار های مورد استفاده در این مطالعهتصاویر ۸۱ MODIS می باشد .در هر ماه از حداقل ده تصویر – ۲۵۰ متری مربوط به سال زرا عیMODIS 1380 استفاده شده است . پس از انجام پیش پردازش و پردازش های مختلف بر روی هر تصویرNDVI مربوطه محاسبه و ترکیبات بیشترین ارزش دو هفته ای و ماهانه شاخص گیاهیNDVIمحاسبه گردید .بدین ترتیب میتوان حجم داده را کاهش داد و اثر اتمسفر را کاهش داد. جهت تهیه نقشهپوشش اراضی از روش طبقه بندی هیبر ید و دانش -پایه بر روی کمپوزیتهای ماهانهNDVI استفاده گردید .از نقشه های توپوگرافی ، بارندگی ، مناطق آموزشی و…. به منظور تعیین و تفسیر کلاس های مختلف کاربری استفاده شد.