سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سید حسین جمالی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
بهزاد قره یاضی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده:

علی رغم اینکه بیان ژنهای خارجی هدف اصلی در فرایند انتقال ژن می باشد، ولی آگاهی از سرنوشت ترانسژن نیز می تواند در بردارنده مفاهیم ارزشمندی باشد. به همین منظور آزمون فرضیه تصادفی یا غیر تصادفی بودن ورود ترانسژن به درون ژنوم تنها با ترکیب نتایج بدست آمده از جایگاه فیزیکی و نقشه ژنتیک ترانسژن ها میسر می شود. به منظور تهیه نقشه ژنتیک ترانسژن cry1Ab در یک برنج تراریخته مقاوم به آفات، یک جامعه در حال تفرق از تلاقی این برنج (به عنوان دهنده ترانسژن) با رقم ندا تهیه گردید. برای بررسی حضور و عدم ظهور ژن انتقال یافته، ژنوتیپ ۱۱۲ فرد از این جامعه مورد واکنش زنجیر های پلیمراز قرار گرفت. در این جامعه ژن مزبور همانند یک جایگاه غالب مندلی تفرق یافت. جهت تعیین محل کروموزومی این ترانسژن، ۴۰ نشانگر ریزماهواره در آنالیز بالک جمعیت تفرق یافته مورد استفاده قرار گرفت. از میان این نشانگرها، ۳۱ نشانگر بین والدین چند شکلی نشان داد. در نهایت، یک نشانگر ریزماهواره (RM225) بر روی بازوی کوچک کروموزوم ۶ بین دو بالک دی ان ای الگوی باندی متفاوتی ایجاد آرد. در این جامعه نشانگر مزبور با ترانسژن همزمان تفرق یافت و به اندازه ی ۷ سانتی مورگان با آن پیوستگی نشان داد.