سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهره شادرخ – گروه فیزیک دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تربیت معلم تهران
احمد یزدانی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تربیت معلم تهران
محمد حسین مجلس آرا – گروه فیزیک دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تربیت معلم تهران
فاطمه کرمی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

اصلاح سطح نقطه های کوانتومی CdSe یکی از مهمترین عوامل جهت پایدار کردن در مقابل رنگ بری نوری و افزایش طول عمر نشرو توزیع اندازه ای باریک آنها می باشد . در روش آلی – فلزی دما بالا کنترل سرعت واکنش با نسبت مولی cd/se =0.53 و در دمای ۳۶۰ °C290 °C حاصل شده است که نتایج طیف UV-Vis و HNMR بیانگر توزیع اندازه ای باریک و پایداری نقطه های کوانتومی که نتیجه ای از جذب مناسب لیگاندهای TOPO/TOP روی سطح نقطه کوانتومی و بسته شدن پیوندهای غیر اشباع روی سطح آنها می باشد را بیان می کند ضریب شکست غیر خطی مرتبه دوم محلول کلوئیدی CdSe با روش روبش – z در سه شدت ۱۵٫۲۵٫۵۰ میلی از مرتبه (w/cm2 ) 10 و منفی می باشد که بیانگر رفتار خود واگرایی است که وابسته به اندازه ذره در محدوده انحصار کوانتومی قوی می باشد .