سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر نائیجی – بابل، دانشگاه مازندران، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی شیمی
مجید تقی زاده – بابل، دانشگاه مازندران، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی شیمی
علی الیاسی – بابل، دانشگاه مازندران، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی شیمی شی

چکیده:

در این تحقیق تهیه نوع جدیدی از کود ترکیبی نیتریک فسفات ) ) NP با استفاده از سنگ فسفات ایران مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . از روش طراحی آزمایشها ( تاگوچی ) جهت انجام
آزمایشات و تعیین شرایط اپتیمم استفاده گردید . پارامترهای انتخاب شده برای انجام آزمایشات و محدوده تغییراتشان عبارت بودند از : ۱ – نسبت مولی اسید نیتریک به سنگ فسفات : ١/٥ تا ٢/٥
‐ نسبت مولی اوره به سنگ فسفات : ۳ تا ٤/٥ ۳ – زمان انجام واکنش : ۶۰ تا ۱۸۰ دقیقه ۴ – دمای انجام واکنش : ۹۵ تا ۱۱۲ درجه سانتیگراد . آزمایشات تحت شرایط بهینه انجام و کود ترکیبی با
درجه ۰ ‐ ۹ ‐ ۷۲ تهیه گردید .