سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا صادقی – مدیر و استادیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
مهدی محمودی – دانشجوی کارشناس ارشد، گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

حل معادلات در راستای دستیابی به متغیرهای متفاوت، بویژه در تکرارهای زیاد زمان بر می باشد. همچنین احتمال خطا به دلیل تبدیل واحدها و تکرار محاسبات در آنها زیاد است. یکی از روشهای رفع و یا کاهش این معایب تهیه راهنمای حل مسئله بصورت ترسیمی یا نوموگراف می باشد. نظر به عدم وجود نوموگراف تخمین حجم رسوبات در سدهای اصلاحی در اینمقاله سعی شد تا نوموگرافی جهت برآورد حجم رسوبات در آنها ارائه گردد. نوموگراف مربوطه بر اساس مبانی ریاضی حاکم بر تخمین حجم رسوبات انباشته در پشت سدها اصلاحی با ارتفاع مفید ۰/۵ تا ۳ متر ، عرض کف آبراهه ۰/۵ تا ۱۰ متر، شیب کف بین ۲% تا ۳% و شیب دیواره های ۱۰۰% و ۲۰۰% تهیه و به عنوان نتیجه این تحقیقارائه گردیده است. مقایسه نتایج کاربرد نوموگراف بدست آمده با راههای آنالیتیکی دلالت بر دقت قابل قبول نوموگراف تهیه شده دارد.