سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شیرین دانشور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران
جعفر عطار قراملکی – دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران، ایران
محمدقادر مزی – دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
حسین آقابزرگ – دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران، ایران

چکیده:

کمپلکس pipzH(2))(8)[(py-2,3-dc)(2)Mn](8)}(n).60nH(2)O)} از واکنش بین جفت یون (pipzH2)(py-2,3-dc) (پی پیرازین = pipz) و (پیریدین ۲-، ۳-دی کربوکسیلیک اسید =( py-2,3-dcH2) و نمک Mn(SO4).H2O تهیه شد. شناسایی ترکیب با استفاده از طیف بینی IR و ساختار بلوری و مولکولی آن به وسیله ی پراش پرتو X تک بلور انجام شد. این ترکیب در سیستم بلوری مونوکلینیک با گروه فضایی P2(1)/c با یک مولکول در سلول واحد متبلور می شود. ابعاد سلول واحد در این کمپلکس عبارتند از: ˚(a = 20.1078(19)Å, b = 19.9095(18) Å, c = 12.9967 (12) Å, β = ۹۴٫۳۵۴(۲ و مقدار R نهایی با بازتاب ۵۷۸۱ برابر ۰/۰۵۴۷ است. پیوندهای هیدروژنی C―H…O, N―H…O, O―H…O و جفت یون در پایداری شبکه بلور نقش دارد. افزون بر آنف کلاسترهای زنجیری بلند با شاخه های جانبی آب [(n=∞, H(2)O)(n] ، تعداد پیوندهای هیدروژنی را افزایش داده است.