سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صدیقه واعظی فر – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه شیمی
مهدی کمالی – دانشگاه اصفهان، آزمایشگاه مرکزی، اصفهان

چکیده:

از آنجا که عمده آلودگی هوا، ناشی از سوخت اتومبیل هاست. لذا جایگزینی بنزین بدون سرب بجای بنزین سرب دار می تواند نقش بسزایی درکاهش الودگی هوا داشته باشد. استفاده از متیل ترشیوبوتیل اتر (MTBE) به عنوان افزودنی سوخت توصیه می شود، که از واکنش ایزوبوتن ومتانول در صنایعپتروشیمی تولید می گردد. هیدروژن زدایی کاتالیزوری ایزوبوتان در جهت تهیه ایزوبوتن مصرفی در تولید MTBE مورد توجه محققین زیادی بوده است. لذا در این تحقیق نیز با تهیه نانو حفره های زئولیتی به عنوان پایه کاتالیزور و انجام عملیات تلقیح Sn,Pt بر روی این پایه ها، اندازه گیری فعالیت کاتالیزوری در یک راکتور مناسب برای هیدروژن زدایی ایزوبوتان انجام گرفت و از طریق تجزیه محصولات خروجی با یک گاز کروماتوگراف، گزینش پذیری محصول نسبت به ایزوبوتن برای هر کاتالیزور تعیین گردید. نتایج نشان داداستفاده از پایه های نانو حفره زئولیتی Y , ZSM-5 بازده بهتری نسبت به کاتالیزور صنعتی (DP-803) در هیدروژن زدایی ایزوبوتان را دارند.