سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اصغر صباغ الوانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر
فتح‌الله مضطرزاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مهندسی پزشکی
علی‌اصغر سرابی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مهندسی پلیمر
محمدجواد کمالی – دانشگاه علم و صنعت ، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

میزبان Sr3MgSi2O8 مورد عمل قرار داده شده با یونهای یورپیوم و دیسپروسیو م که دارای روشنایی بالا و پستاب طولانی از طریق زینتر شدن در دمای بالا و آتمسفر کاهنده ضعیف (شرایط احیای ی) تهیه گردی د. طیف های گسیل و برانگیختگی این فسفر به شکل پیکهای پهنی ظاهر شدند و به خاطر انتقال یورپیوم دو بار مثبت از تراز به یک پیک واضح گسیلی در ۴۸۲ نانومتر ظاهر شد که این رقم نزدیک به عدد ۴۷۰ نانومتر بدست آمده از طریق محاسبه توسط رابطه [فرمول در متن اصلی] بود. این امر نشان می دهد که مراکز لومینسنسی یورپیوم د و بار مثبت به شکل کئوردینانسهای ۱۰ تائی استرانسیوم دوبار مثبت در میزبان Sr3MgSi2O8 روی می دهد.
شکل زوال شامل فرآیندهای زوال سریع و زوال کند است که می تواند به مدت بیش از ده ساعت در محدوده ای که چشم انسان قادر به انطباق با تاریکی است وجود داشته باشد.