سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمزه شاهرجبیان – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند
محمدرضا دشت بیاض – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند
حسین فرسی – استادیار، دانشکده شیمی، دانشگاه بیرجند

چکیده:

نانوکامپوزیتهای زمینه پلیمری دستهای از کامپوزیتها با پرکنندههای نانومتری هستند که به خاطر خواص مطلوب وسبکی وزن نسبت به فلزات در صنایع مختلف مانند هوافضا، اتومبیل و غیره کاربرد فراوانی پیدا کردهاند. در این تحقیق مقادیر مختلف نانوپودر آلومینا ( ۲ ، ۵ ، ۸ درصد وزنی مطابق با ۰/۵۶ ، ۱/۴۱ و ۲/۲۶ درصد حجمی) با قطر متوسط ۴۵ نانومتر به ماتریس پلیمری از نوع اپوکسی اضافه شده است. نانوکامپوزیت توسط همزنهای High shear تهیه شدند. نمونه های تست کشش و شارپی تهیه شده و اثر درصد نانوپودر روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیتها بررسی شد. خواصی ازقبیل مدول یانگ با افزایش درص نانوپودر افزایش پیدا کرد و خواصی از قبیل استحکام نهایی، تنش نهایی و انرژی ضربه نانوکامپوزیت نسبت به پلیمر معمولی کاهش پیدا کرد. نمونه های تست کشش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف رامان آنالیز شدند از SEM برای بررسی سطوح شکست و از طیف رامان برای بررسی استحکام فاز واسط در نانوکامپوزیت استفاده شد. نتایج تستهای مکانیکی و طیف رامان نشان داد نمونه ۵% وزنی آلومینا نسبت به بقیه نمونه های نانوکامپوزیت خواص مکتنیکی بهتر و فاز واسط قویتری داشت.