سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایمان مباشرپور – پژوهشکده سرامیک – پژوهشگاه مواد و انرژی
مهران صولتی هشجین – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه امیرکبیر
اصغر کاظم زاده – پژوهشکده سرامیک – پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

یکی از راه های بهبود خواص هیدروکسی آپاتیت به عنوان یک بیو سرامیک، تهیه مواد کامپوزیتی بر پایه هیدروکسی آپاتیت است . در این پژوهش کامپوزیت مواد بیو سرامیکی پایه آپاتیتی به وسیله افزودن پودر کامپوزیت آلومینا – زیرکونیا تهیه شده به روش مخلوط سازی عادی توسط استفاده از عملیات بالمیل آماده گردید . به منظور بررسی خواص نمونه هیدروکسی آپاتیتی ) ) HAP به صورت مجزا و دو ترکیب مختلف از این کامپوزیت HAP-%15ZA و HAP-%30ZA در نظر گرفته شده و پس از شکل دهی توسط عملیات پرس در دمای ۱۲۰۰ o C در درون کوره مورد عملیا ت سینترینگ قرار گرفت . به منظور بررسی تغ ییرات فازی رخ داده در کامپوزیت پس از سینترینگ و بررسی سطح مقطع شکست به ترتیب از دستگاه پراش اشعه ایکس ) ) XRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی ) ) SEM استفاده گردید . سپس خواص مکانیکی نظیر استحکام سه نقطه ای و تافنس شکست مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان می دهد که کا مپوزیت HAP-%15ZA دارای شرایط مناسب و بهینه از نظر خواص نسبت به سایر ترکیبات در نظر گرفته شده می باشد .