سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لادن اصحابی – تهران، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی شیمی
سیدحسن جعفری – تهران، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی شیمی،
حسین علی خنکدار – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند، گروه پلاست

چکیده:

در این پـژوهش نانوکامپوزیـت سـازگار شـده پلـی آمیـد /۶ آکریلـو نیتریـل – بوتـادین – اسـتایرین کـوپلیمر / خـاک رس ( PA6/ABS/Clay ) و آمیزهPA6/ABS/SANMA در یک میکروکامپاندر دو مارپیچه به روش اختلاط مذاب تهیه شده اند . نتـایج آزمـونTEM و XRD بـه طـور انتخـابی پراکنـده گردیـده انـد . نـانو کامپوزیـت ۶ نشان داد که لایه های خاک رس اصلاح شده در فاز پلی آمید PA6/ABS/SANMA در مقایسه با آمیزه ساده آن دارای ساختار بهم پیوسته با اندازه فازهای ریزتر بوده است . اثر ترکیب درصد خاک رسبر خواص دینامیکی مکانیکی و پایداری حرارتی آمیزه PA6/ABS/SANMA نیز بررسی شد که حاکی از افزایش مـدول ذخیـره ای نـانو کامپوزیت در مقایسه با اجزاء خالص بود .