سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکرم حسینیان – دانشگاه تهران – پردیس دانشکده های فنی – گروه علوم پایه مهندسی
علیرضا محجوب – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده علوم پایه – گروه شیمی

چکیده:

ترکیب ۲ ، ۲- دی آمینو- ۵ ، ۵- دی متیل ۴ ، ۴- بی تیازولاز واکنش ۲ ، ۵- دی برومو ۴، ۳ هگزان دی اون و تیواوره در حلال اتانول تهیه شد. تک بلور درشت با سطوح کاملا شکل یافته ترکیب به روش لوله با شاخه جانبی بدست آمده با طیف سنجی ،۱H NMR،IR C 13 آنالیز عنصری شناسایی شده و ساختار آن توسط اشعه ایکس تعیین گردید. این ترکیب با سیستم بلوری تری کلینیک و گروه فضایی ۱ P به صورت دو مولکول مستقل در شبکه متبلور شده است. اتم های گوگرد و نیتروژن حلقه های بی تیازولی و گروه های عاملی ۲NH و شاخه های متیل در موقعیت سیس نسبت به هم قرار گرفته اند. در هر دو مولکول دو حلقه تیازولی در یک صفحه مسطح قرار ندارد و نسبت به هم از حالت مسطح انحراف نشان می دهد. بررسی طول پیوندها مزدوج شدگی و عدم استقرار الکترون های π و حلقه های تیازولی را تائید می کند .