سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهه صدرخانلو – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران، ایران
فاطمه ذبیحی – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران، ایران
ابوالقاسم مقیمی – دانشگاه امام حسین (ع) تهران، ایران
حسین آقابزرگ – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران، ایران

چکیده:

ازواکنش نمک روی با سیستمهای انتقال پروتون (EDGnH2) (pydc).3H2O , (GnH2)(pydc)به ترتیب کمپلکس های(GnH)[Zn(pydc)(pydcH)] . (pydcH2). 4 H2O I,II, EDGnH2)[zN(PYDC)2].3H2Oبه دست می آید. کمپلکس های II , I به ترتیب در سیستمهای تری کلذنیک با گروه فضایی P1 و مونوکلینیک با گروهفضایی P21/c متبلور میشوند. تعداد مولکول ها در سلول واحد به ترتیب ۲و۴ بوده ومقدار R برای کمپلکس I برابر ۰/۰۳۱۰ (با ۱۳۲۸ بازتاب) و برای کمپلکس برابر ۰/۰۳۴۹II (با ۴۸۹۷ بازتاب) است. سه نوع پیوند هیدروژنی N-H…O ، O-H…O و C-H….Oدر ساخت شبکهبلوری سه بعدی این دو کمپلکش نقش مهمی ایفا می کنند.