سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا آقاجانی – دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، ایران
حسین آقابزرگ – دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، ایران
الهه صدرخانلو – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلمّ تهران، ایران

چکیده:

از واکنش نمک های کلسیم (II) و کروم (III) با پیریدین -۲،۶- دی کربوکسیلیک اسید ((PYDCH(2) به عنوان اسید لوویس و ۹،۲- دی متیل- ۱،۱۰-فنانترولین (dmp)، به عنوان بازلوویس به ترتیب کمپلکس های [(Ca(2)(pydc)(2)(H(2)O)(6)].2(pydcH(2]؛ I و ، dmpH)[Cr(pydc)(2 )]. H(2)O)؛ II به دست می آید. کمپلکسهای I و II به ترتیب در سیستم های مونوکلینیک با گروه فضایی P2(1)/c و مونوکلینیک با گروه فضایی Cc متبلور می شوند. تعداد مولکول ها در سلول واحد به ترتیب ۲ و ۴ بوده و مقدار R برای کمپلکس I برابر ۰/۰۳۱۸ (با ۳۹۳۶ بازتاب) و برای کمپلکس II برابر ۰/۰۳۵ (با ۶۵۵۹ بازتاب) است. سه نوع پیوند هیدروژنی N―H…O, H…O―O و C―H…O در ساخت شبکه بلوری سه بعدی این دو کمپلکس نقش مهمی ایفا می کنند.