سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اکرم حسینیان – تهران – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده علوم پایه – گروه شیمی
مریم موحدی – تهران – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده علوم پایه – گروه شیمی
فروغ داوری اقدم – تهران – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده علوم پایه – گروه شیمی
علیرضا محجوب – تهران – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده علوم پایه – گروه شیمی

چکیده:

کمپلکس (۱٫۵)(Hg(DADMBTZ)(3)][Hg(SCN)(4)](H(2)O] در اثر واکنش لیگاند جدید۲، ۲-دی آمینو-۵،۵- دی متیل- ۴،۴- بی تیازول با تیوسیانات جیوه به روش لوله با شاخه جانبی و یکمرحله ای تهیه شد. بلورهای قهوه ای رنگ بدست آمده با طیف سنجی C, HNMR.IR و آنالیز عنصری شناسایی شده و ساختار تک کریستال آن توسط اشعه ایکس تعیین گردید. کمپلکس بصورت فرم کاتیونی( ۲+)[(Hg(DADMBTZ)(3] و فرم آنیونی( ۲-)[(Hg(SCN)(4] با یک و نیم مولکول حلال آب کوئوردینه نشده در سیستم کریستالی م شاهده می گردد. فلز جیوه در هر دو فرم کاتیونی و آنیونی دارای عدد کوئوردیناسیون چهار می باشد. در فرم کاتیونی با سه مولکول لیگاند احاطه شده که یکی از لیگاندها به صورت دو دندانه از طریق نیتروژنهای داخل حلقه به فلز جیوه کوئوردینه شده است و دوتای دیگر به صورت یک دندانه عمل نموده و با یکی از نیتروژنهای داخل حلقه به فلز اتصال دارند. اتمهای نیتروژن گروه آمینی (NH(2 لیگاند با فلز کوئوردینه نده اند. بخش آنیونی با آرایش چهار وجهی HgS4 با اندکی انحراف در زوایا و تفاوت در طول پیوندهای Hg-S مشاهده می گردد. پیوند هیدروژنی درون مولکولی N-H…N و بین مولکولی O-H…N و N-H…O به سیستم پایداری می دهد. مولکولهای آب کوئوردینه نشده با پیوندهای هیدروژنی بخش کاتیونی و آنیونی را به هم مرتبط کرده است.